director001

นางโสภา เกียรตินิรชา
อธิบดี

director002

นายสมพงษ์ คล้อยแล้ว
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
(กำกับดูแลภารกิจของ สพม.)

director003

นางสาวสุนิสา ผิวนวล
ผู้อำนวยการสำนัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำนักงาน กพ.