สปก. ที่ได้รับการรับรอง มรท.

รายชื่อ สปก. ที่ประกาศแสดงตนเอง

หน้าแรก ทั้งหมด-ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนสอบซ่อมในการสอบข้อเขียน (ภาค ก.) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาฯ ประจำปี ๒๕๕๕

?

ให้ผูประสงค์ลงทะเบียนสอบซ่อมกรอกแบบลงทะเบียนสอบซ่อมในการสอบข้อเขียน (ข้อสอบภาค ก.) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๕

โดยสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์พร้อมลงทะเบียนตอบรับ หรือ ยื่นด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๑๓ ภายในวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๗๒๑๑, ๐ ๒๒๔๕ ๗๑๗๕

เอกสารแนบ:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (lssdg_09102555-1.pdf)lssdg_09102555-1.pdf นายสุริยา ศิริบุรี28 Kb