สปก. ที่ได้รับการรับรอง มรท.

รายชื่อ สปก. ที่ประกาศแสดงตนเอง

วิดีโอมาตรฐานแรงงาน

Login Formหน้าแรก

headgallery

กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องระบบมาตรฐานสากลกับมาตรฐานแรงงานไทย

02-25-02-2558 

03-25-02-2558

 

04-25-02-2558

 

05-25-02-2558

 

06-25-02-2558

 

07-25-02-2558

 

08-25-02-2558

 

09-25-02-2558

 

 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องระบบมาตรฐานสากลกับมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานแรงงานในเชิงลึกและสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานในระดับสากล โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีและการกำหนดมาตรฐานสากลตามระบบ ISO มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญอบรมฟรี หลักสูตร การศึกษาดูงานตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร การศึกษาดูงานตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ศึกษาดูงานตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อบรมฟรี!  ทั้งหลักสูตร 

สนใจสอบถามและส่งใบสมัครมาได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๕-๑๓๗๑-๒

 

รายละเอียดตามข้างล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายใน TLS 8001 - 2010 รุ่นที่ 1

IMG 2665

 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานจัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายใน TLS 8001 - 2010 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องเดอะคอนเฟอเรนซ์ โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 42 คน ประกอบด้วย นายจ้าง และลูกจ้างในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) ข้อ 5.1 - 5.10 และข้อ 5.12

 IMG 2660

 นายศักดิ์  เศวตวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานกล่าวรายงานการอบรม

 IMG 2675

 นางสาวรุ่งระวี  เสรีถวัลย์ วิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010 ) ข้อ 5.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 IMG 2677

นายศรัณยู   อังศุสิงห์ บริษัท ควอลายน์ เมแนจเม้นท์ จำกัด วิทยากรบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการตรวจติดตามภายในเพื่อป้องกันข้อบกพร่อง และกิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและการเขียนรายงานข้อบกพร่อง

  IMG 2678

 บรรยากาศการอบรม

IMG 2690

 กิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและการเขียนรายงานข้อบกพร่อง

 
อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยในปัจจุบัน

IMG 0014

 

IMG 0007

 

IMG 0009

 

IMG 0019

 

IMG 0017

 

IMG 0018

 

IMG 0020

 

 

 


กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตร แนวปฏิบัติด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยในปัจจุบัน ให้แก่บุคลากรกรมที่ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงานไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยมีนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย

19389-1

 

19389-2

 

19389-3

 

 19389-4

 

19389-5

 

19389-6

 

19389-7

 

19389-8

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ให้แก่ผู้ตรวจประเมินภาครัฐ และภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายพานิช จิตร์แจ้งเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป

headnews

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ เรื่องมาตรฐานแรงงาน : เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฟรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานแรงงาน : เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ...

ด่วนมาแล้ว อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย TLS ระดับสมบูรณ์ 3 รุ่นNews image

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนว... อ่านต่อ...

ขอยกเลิกการจัดฝึกอบรมการเสริมสร้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานภาครัฐ 17-18 มีนาคม 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน 02-2468294 02-2468370 อ่านต่อ...

ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ รุ่นที่ 2

กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไ... อ่านต่อ...

ดูทั้งหมดที่: ข่าวสาร

headdlpw

ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรง ประจำปี 2557

... อ่านต่อ...

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน

... อ่านต่อ...

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) พ.ศ.๒๕๕๓

... อ่านต่อ...

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)

... อ่านต่อ...

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ฯ

... อ่านต่อ...

ดูทั้งหมดที่: ประกาศกรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย

ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2555

และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2555

 ณ โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เขตพื้นที่ 1 (ดุสิต ป้อมปรามศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์)

บจก  เครือไพบูลย์ นาย  สิทธิศักดิ์  ตั๋นประเสริฐ นางสาว  อรวรรณ  ทองนำ

บจก  เอ็น เอนเชอร์ส นาย  เกษม  ใจจงรักภักดี  นาง  อสิสา  ถนอมทรัพย์

บจก  แกรนด์หลานหลวง นาง  เทวีรัตน์  สุริยพันธุ์  นางสาว  กฤชกนก  นามหอม

บจก แสงชัยแอรี่ควอลิตี้ นางสาว  ศิราณี  บวรมณี  นาย  สาธิต  งามบุญชื่น

บจก  แสงชัยพรีซิชั่น นางสาว  สายรุ้ง  รอดบุญถึง

หจก.  แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) นางสาว  ทิชากร  หอมฝ้อง

บจก  ตรังโฮเต็ล นางสาว  กนกรัตน์  หล่ำวรัตน์  นาง  จารุวรรณ  ศรีลิ้ม

บจก  สยามแม็คโคร  สาขาสามเสน นางสาว  วัลยา  นาคสวิงค์  นางสาว  อัมพร  อดุลย์จิตร

บจก  หมึกพิมพ์เพรส นาง  จินตนา  โพธิ์นาง  นาง  อัญญาอร  เกษจำรัส

บจก  อรุณการพิมพ์ นาย  ยุทธพงษ์  พรหมประวัติ  นาง  อุไร  ตรีภพนารถ

บจก  อินเวิร์ด ว่าที่ร้อยตรีหญิง  สุดธิดา  อึ๊งสำราญ  นางสาว  อิษริยา  คิ้วศิริ

เขตพื้นที่ 2 (จตุจักร ดอนเมือง บางเขน บางซื่อ หลักสี่)  

บจก  เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) นาย  คมกร  ภนีรัตน์

บจก  เพิร์ล บางกอกเซอร์วิสเซส นางสาว  นฤมล เพชรฤทธิ์  นางสาว  อุทัยวรรณ  ลีลารุจิวงศ์

บจก  เมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ นางสาว  พิมม์พร โหมดบำรุง   พิริยา  แสงช่วย

บจก  เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น นางสาว  รุจิรา  สวนสระน้อย  นาย  อรรถ  อรรถพิธ

บจก  เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นาย  ธนเดช  เพ็ญวารี  นางสาว  รวิวรรณ  อุดมปัญญาวิทย์

บจก  แกรนด์โฮมมาร์ท นาง  รจนา  พยานุวัฒน์ นาย  อาณัต  ประสิทธิ์สุขสันต์

บจก  แวนด้า สยาม นาง  ศิริรัตน์  ชอลซ์

บจก  โอ.เค. วู้ดโปรดัค นางสาว  ณัชชานันท์  รุ่งแจ้ง

บจก  กานต์นิธิ นางสาว  นฤมล โชติธรรมรักษ์  นางสาว  อัญชลี  บุญเลิศ

บจก  ขนส่งน้ำมันทางท่อ นาย  วิน  กฤษณะเศรณี

บจก  คอนติเนนเติล-ฟาร์ม นางสาว  พงษ์ลดา  ศรีสมบูรณ์  นาง  ยุภาภรณ์  จันทร์ตรี

บจก  ปูนซีเมนต์ไทย  (มหาชน) นาย  ปัญโชติ ริวสันต์  นาย  วัชระ  ลิมศิริ

บจก  ผลิตไฟฟ้า  (มหาชน) นาย  ณัฐวุฒิ  เซ็นนันท์

บจก  วงตะวัน นาง  ชรินทร์ธร  รัตนนลิน  นางสาว  ธัญชนา  ราชเจริญ

บจก  วัชรพล นาย  กล้า  เมธาธราธิป  นาย  สมถวิล  ฤทธิชัย

บจก  อาร์เอ็กซ์ นางสาว  ณัฐธยาน์  ภักดีสุวรรณ์

เขตพื้นที่ 3 (ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง)

บจก  เทลอัส ซิสเต็มส์ นางสาว  ศิริลักษณ์  บวรเอนกสกุล

บจก  เอเชียบุ๊คส์ นาง  จารุวดี  ปวรันทร์พงษ์  นางสาว  สมจิตต์  สิทธิประลิไทย

บจก  แฟคตอรี แอนด์ อีควีปเมนท์ นาย  ชวิชาต  สุดประเสริฐ  นางสาว  พัชรินทร์  ดีอินทร์

บจก  ทีพีโฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นางสาว  กาสิดา  ชุมคง  นาง  ศิริรักษ์  กิตติสุขโภวิทัตว์

บจก  ยูไนเต็ดไทย ดิสทิลเลอร์ส นางสาว  สมศรี  จันสมปอง

บจก  วอง แมนูแฟคเจอริ่ง นาย  ศักดา  ธนะวัฒนาวงศ์  นาย  สุนทร  จันทรนิภาพงศ์

บจก  วอง จิวเวลรี่ นางสาว  กมลฉัตร  ทองจุล

บจก  วาเคไทย (ไทยแลนด์) นางสาว  กรรณิกา  ภูหัทการ  นางสาว  น้ำทิพย์  เหลืองประเสริฐ

บจก  วิชั่นเน็ต นาง  พัชรา  เปี่ยมวัฒนา

บจก  อมารี โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท นาง  ธีราภรณ์  วงษ์สินธุวิเสส  นาย  สมบัติ  อักษรารัตนานนท์

เขตพื้นที่ 4 (บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา บางคอแหลม สาทร)

บจก  บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส นางสาว  จิระวดี  คชประทวน  นาย  สวิสูตร  สุขอินทร์

เขตพื้นที่ 5 (คลองสาน  ธนบุรี  บางพลัด  บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่)

บจก  เจ้าพระยารีซอร์ท -  ชัสมา  เจริญวิจิตรศิลป์

บจก  ท. รุ่งอรุณ อาร์.อี. กรุ๊ป นาย  ศักดา  เทพนุกูล

บจก  ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล นางสาว  กันต์กวี  แดงแจ้  นางสาว  ยุภาวดี  ปฐมสุข

บจก  วี แอนด์ พี จิวเวลเลอร์รี่ นาง  กรพินธุ์  เลี่ยวไพโรจน์

บจก  สะดวกโยธินขนส่ง (2003) นาย  จีระวัฒน์  เติมสุธา

บจก  อนิเมท พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์ นางสาว  จิราวรรณ  สุขกัน

บจก  อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย นาง  นภาพร  นาคเบญจา

เขตพื้นที่ 6  (ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา  บางแค  ภาษีเจริญ  หนองแขม)

บจก  โชคลาภบุญไชย นางสาว  ธิดารัตน์  ชัยชาญ  นางสาว  อาภรณ์  สังข์ทาร

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล นางสาว  กรวรรณ  พิมลศักดิ์นันท์

บจก  ไดเรคเตอร์ทอย นาง  กัลยารัตน์  วิจิตรโชติภัทร์

บจก  ไทย เอลเฟ่ นางสาว  ปริญญาพร  สุวรรณ  นาย  วิชาญ  มงคลศิรวัฒนา

บจก  ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น นางสาว  มะลิวรรณ์  ธรรมกันหา นางสาว  มันทนา  จันทร์แจ้ง

บจก  ไอดับบลิวซีที นาย  นภินทร  สาริยาชีวะ  นาย  อนันต์  โพธิสว่าง

บจก  บางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ นาง  ฉลาด  ชูชาติ   ศศิวิมล  บุญชู

บจก  ศ. รัตนาพลาสติก นางสาว  สุณิชา  มนต์ทอง

บจก  ศรีโรจนกิจ ฟุตแวร์ นางสาว  ไพราวัลย์  สุนสุข  นางสาว  นุกุล  เพชรวงษ์

บจก  สามมิตร กรีนพาวเวอร์ นาง  กมลชนก  ทองคำ

บจก  อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ นาง  ยุพดี  หินแก้ว นางสาว  สาวิตรี  ไวยนนท์

เขตพื้นที่ 7  (จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ)

บจก  เจริญศิลป์ พลาสติก พริ้นติ้ง นางสาว  ธัญชนก  สุวรรณศรี  นาย  วิโรจน์  โกวิทย์โสภณ

บจก  เอส.เอช.เค. อินเตอร์เทรด นาง  กาญจนา  จิรสิริธรรม  นางสาว  นันญชพร  เรืองสกุล

บจก  แกรนด์เมโทรแฟชั่นการ์เม้นท์ นางสาว  นิตยา  ใช้สกุล

บจก  กรุงไทยอาหารสัตว์ นาง  พิกุล  ฐิติสรเสริญ  นาง  ศิริพร  ตั้งหมั่นกิจ

บจก  จอลลีเท็กซ์ไทล์อินดัสตรี นางสาว  ฉวี  บุญสนอง นางสาว  นิตยา  อนันต์นาคินทร์

บจก  อุตสาหกรรมมิตรมงคล นางสาว  ดาราวัลย์  จันทร์เพ็ง นาง  มนัสนันท์  คุณาทัย

เขตพื้นที่ 8 (คลองเตย บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง)

บจก  เอพีแอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) นาย  ธีระพงศ์  เกิดรุ้ง

บจก  โกลด์ ฟิลด์ รีโฟเนอร์ นาย  สมชาย  นาถศรีชา  นาย  สมปอง  เรืองปราชญ์

บจก  โซล่า เพาเวอร์ นาง  นงนุช  มีสุข นางสาว  สิริพร  ซอเซวี

บจก  ไชมีส เมอร์ชานไดส์ นาย  ปัญญา  มหากลั่น นาย  สายันห์  ขวัญพราย

บจก  คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) นางสาว  ชนากาน  วีระพลชัย  นางสาว  อรอุมา  ภู่วิเศษ

บจก  ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) นาง  เกตุนภัส  ขุนทอง บจก  นางสาว  พัชริดา  หรั่งชะเอม

บจก  ที.เอส.เอส. แมชีนเนอรี นางสาว  ถิรพร  โพธิ์สอาด  นางสาว  วณิดา  ปรมาชิกุล

หจก.  ฟ้าแลบขนส่ง นาย  จักรกริซ  รุ่งฤท้ย

บจก  ฟ้าแลบขนส่ง (ประเทศไทย) นาง  กมลรัตน์ มัสอิ๊ด  นางสาว  สกุลรัตน์  นิจจันทร์พันธ์ศรี

บจก  อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ นาย  ศรพงษ์  ศรีชนะกุล นางสาว  ศิริยาพร  เส้งเจริญสุข

บจก  ออนโทดิลอินดัสเตรียล (ปทท) นางสาว  จตวรรณ  วันศิล  นาย  อธิพัธ์  เจริญธรรมวุฒิ

บจก  อินเพรส เซอร์วิส นาย  เอกลักษณ์  ไชยโชติ

เขตพื้นที่ 9 (คันนายาว  บางกะปิ  ลาดพร้าว  บึงกุ่ม  วังทองหลาง)

บจก  เอ็น.ซี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง นาง  ดวงรัตน์  หุ่นเลิศ  นางสาว  ปิยาพร  เนียมผึ้ง

บจก  เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ นาย  กฤษณะ  สีตบุตร  ศักดิ์สยาม  ห้วยจันทร์

บจก  ดี เอ็นยิเนียริ่ง นาย  นริศ  คงวัฒนานนท์ นางสาว  สุภาวดี  สมภูเวช

บจก  ดีมายเออร์ นางสาว  นิรชา  สายสงข์

บจก  บิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว นางสาว  นันท์รวี  ขาว

บจก  มีเดีย สตูดิโอ นาย  วุฒิชัย  สอนหินลาด  นาย  สมเกียรติ  สุขธนกิจ

หจก.  วี.เอส.เซอร์วิส นางสาว  พรทิพย์  ลีเลิศพงษ์ นางสาว  ภาณิศา  ชุ่มวิจารณ์

บจก  สากลธุรกิจเลิศรวมมิตร นางสาว  สมพร  บุญเก็บ

เขตพื้นที่ 10 (คลองสามวา สายไหม มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก)

บจก  เอ็น.เจ อุตสาหกรรม นางสาว  วรรณฤดี  เจริญสุข นางสาว  สุรีย์  พุ่มเกิด

บจก  เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) นาย  พิเชษฐ  สุนันต๊ะ นาย  สถิต  สีคุณแสน

บจก  แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม นาย  ประจักษ์  เยี่ยงกุล  นาย  สรศักดิ์  พุกอิ่ม

บจก  ไทยมาร์โซล นาย  พิมาน  รัตนอุดม  นาย  สุวิท  สวนนาค

บจก  สุวรรณชาติ  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นาย  ยงวิช  รัตนโชติ นางสาว  วิจิตรา  ไกรเพชร

บจก  ฮาร์ทมานน์  ออโต ซัพพลาย นางสาว  พัณณ์วรา  ภูริพิพัฒน์กิจ

จังหวัดจันทบุรี

บจก  จันทบุรีโฟรเซ่นฟู้ด นาย  นิติพัฒน์  เจริญผล  นาง  อุษา  คมขำ

บจก  จันทบุรีซีฟู้ดส์ นางสาว  วัลยา  นิยมรัตน์

จังหวัดชลบุรี

บจก  ไทย ซันเคียว นาย  ชนนะที  ควงชัย  นางสาว  อัญพัชร์  จรูญศรุติโรจน์

บจก  คินพัตซึ (ประเทศไทย) นางสาว  กรรณิกา  โกวิทชัย  นาง  สุทธิพร  ศรีวิไล

บจก  จิ้วฮวด นาย  เอนก  จุมพดศรี  นางสาว  พิมพ์ชนก  รวยสำราญ

จังหวัดนครปฐม

บจก  ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง นางสาว  ดารารัตน์  เปียอบรม  นางสาว  สร้อยสุรีย์  คนอยู่

จังหวัดนนทบุรี

บจก  เอส. เอส. เฟอร์นิเทค นาย  อุกฤษณ์  ชวชัยชนานนท์

บจก  นารายณ์ อินเตอร์เทรด นางสาว  จิรภา  ศรีธนราช  นางสาว  ภัทรรินทร์  อุ่นหล้า

จังหวัดปทุมธานี

บจก  โกลาง นาง  ฟองจันทร์  กิตติพลไววิ่งรบ  นาย  สุภาพ  จินดาวงษ์

จังหวัดราชบุรี

บจก  เฟิรสท์ แคน ฟูด (ไทย) นางสาว  กัณหา  อุ้ยฟัก  นางสาว  นันทนา  แซ่ลี้

จังหวัดลพบุรี

บจก  ทรัพย์ทิพย์ นางสาว  นรินุช  ชัยวิฑูรย์  นาย  บริสุทธิ์  ธีระศิลป์

บจก  อี แอนด์ อี อินเตอร์เซอร์วิส นาย  ณัฐพล คนสะอาด  นาง  ปาลิดา อุบลสะอาด

จังหวัดสมุทรปราการ

บจก  แคปปิตัล เกรดดิ้ง นาย  สาวกนกวรรณ  นนตรา  นางสาว  อรภา  เศรีธนสุกาญจน์

บจก  บีเอ็มที แปซิฟิค นาง  ธารทิพย์  ยงสกุลโรจน์  นางสาว  นวลจันทร์  พวงภู่

บจก  ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ นาย  ภาณุวัฒน์  อารีพันธุ์  นาย  วัลลภ  ศิริวนา

จังหวัดสมุทรสาคร

บจก  พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด นาย  เศกสันติ์  นามวิจิตร  นาย  สำเริง  สมพงษ์

บจก  หยั่น หว่อ หยุ่น นาย  รตนปกร  ปานบ้านแพ้ว  นาย  สมิต  สมยศ

จังหวัดสระบุรี

บจก  คูออมพิน เทคโนโลยี่ส์ นางสาว  ปานทิพย์  ร้อยแก้ว

บจก  ซันฟีด นางสาว  ทิพย์กานดา  เป๋ากระโทก  นางสาว  ประอร  บุญจันทร์

 

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๔ เมษายน ๒๕๕๕

เขตพื้นที่ 1 (ดุสิต ป้อมปรามศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์)

บจก  เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ นางสาว  ศรีวิมล  บุญเต็ม  นาง  สุภัคษา  สายทอง

เขตพื้นที่ 2 (จตุจักร ดอนเมือง บางเขน บางซื่อ หลักสี่)  

บจก  เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) นาง  รุ่งทิพย์  วินิตวัฒนคุณ

บจก  เอ็มทีวู๊ดอินดัสเตรียล นางสาว  เพชรรัตน์  ไชยานะ  ณัชชา  ขาวผ่อง

บจก  เอสซีจี เคมิคอลส์ นาย  นิพนธ์  จันทร์ทองใบ

บจก  แปซิฟิค คราฟท์ นาง  มยุรา  เพชรน้ำเงิน  นางสาว  สทนา  เกิดช่วย

บจก  โกลบอล บรัช แอนด์ ทูลล์ นาย  ธนบดี  หอมคำ  นาง  อัจฉรา  ยันตเวช

บจก  ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง  (เลขที่ตั้ง ๑๔) นางสาว  ธนพร  ดำเนื้อดี นาง  สุธาดา  สุวรรณ์

บจก  ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง  (เลขที่ตั้ง ๑๕) นางสาว  ไพลิน  เมฆอังกูร  นางสาว  รสสุคนธ์  แสงวงศ์

บจก  ไทยดริ้งค์ นางสาว  นลณัช  รัตนจรินทร์ นางสาว  สุภาพร  เสือเขียว

บจก  กฤตยบุญ นางสาว  ประภัสสรา  สายสว่าง   กฤตยบุญ นางสาว  อัจฉราวดี  จิตต์อารีย์

บจก  จีเทค นาง  จันทร์เพ็ญ  กิมใช่บ้ง นางสาว  นริศรา  เสรีสานเกียรติ

บจก  จีเทคคอนสตรัคชั่น เซอร์วิส นางสาว  วิรารัตน์  ใจยา ส นางสาว  อรุณรุ่ง  เรืองศิลป์ประเสริฐ

บจก  ลีลิน แอ๊พพาเรล นาง  ฐานิต  พักทอง จก  ลีลิน แอ๊พพาเรล นาย  อรรถสิทธิ์  เอนสิทธิวิทยากุล

บจก  ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) นาย  เด่นชัย  แดงเลิส  นางสาว  อัญชลี  ทองบาง

บจก  อะตอม แมนูแฟคเจอร์ริ่ง นางสาว  รัชดาภรณ์  ประสารทอง

เขตพื้นที่ 3 (ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง)

บจก  แสงชัยมิเตอร์ นางสาว  ณัฐมนต์ เทพด้าย  นางสาว  อรวรรณ  เกียรติกิจพิศาล

โรงแรมยูนิโก้ พรีเมีย เมโทรลิงค์ นางสาว  ศิรประภา  สุทธิสุข

บจก  กรุงเทพดุสิตเวชการ  (โรงพยาบาลกรุงเทพ) นางสาว  รจิรัตน์  ตุรงค์รัตน์  นาย  สุริยา  ดวงมณี

บจก  พูล – เทค นาย  จักรกฤษ  สุกสอาด

บจก  มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย) นางสาว  เฉลิมวน  พุ่มมาก  นางสาว  อทิวดี  ศรีงาม

เขตพื้นที่ 4 (บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา บางคอแหลม สาทร)

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ นางสาว  กมลวรรณ  ไชยขวัญ  นางสาว  กานดา  ภูพิชญนันต์

เขตพื้นที่ 5 (คลองสาน  ธนบุรี  บางพลัด  บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่)

บจก  ซาบีน่าฟาร์อีสท์ นาย  ประวิทย์  เติมวิริยะกุล

บจก  ดวงพรจิวเวลรี่ นางสาว  เนาวรัตน์  ฮังกาสี นางสาว  มัณฑนา  ทวีทรัพย์

บจก  พี.เค. ซิลเวอร์ กรุ๊ป นางสาว  กัญญา  ไพรวรรณ์  นาง  จำนงค์  ศักดิ์รัตนอนันต์

เขตพื้นที่ 6  (ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา  บางแค  ภาษีเจริญ  หนองแขม)

บจก  เอ.พี. การฟักโดยนายศิริชัย บวรกีรติโรจน์ นางสาว  วันดี  จันต๊ะยอด

บจก  โมเดอร์นเฟรม นางสาว  เสาวณีย์  ไตรทิพย์ศิริกุล  นางสาว  รัชนี  รวงกลาง

หจก.  ไทยนำผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก นาง  สายใจ  กฤษณาวารินทร์  นางสาว  สุรีย์รัตน์  ยอดเณร

บจก  งี่ไถ่เมททอลเวิคส์ นางสาว  กัลยารัตน์  เกียรติวัฒนากุล  นาย  สมบูรณ์  โตเวโรจน์

บจก  จากัวร์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) นางสาว  สุรินทร์ทิพย์  คชสังข์ นางสาว  อิระณัฏฐ์  ธนาโนวรรณ

บจก  จุฬาวิศวกรรม นาย  ปรมัตถ์  เรืองดิษฐ์ บจก  จุฬาวิศวกรรม นาย  ปรราบ  นนท์กลาง

บจก  บางไผ่เวชกิจ  (โรงพยาบาลบางไผ่) นางสาว  จุฑามาศ  วิลาจีม  นางสาว  มณีวรรณ  ศรีสุจันทร์

บจก  บางกอกโพลีแชค นาย  ลออ  พรมหมมาตร

บจก  ยาง 5 มังกร นาย  ถวิล  ฉัตรจอหอ  ยาง 5 มังกร นาง  วีรยา  เกียรติโกมล

บจก  ส.พัฒนาการหล่อ นางสาว  จินตนา  จงประสิทธิผล  นางสาว  พรประภา  ทองเงิน

เขตพื้นที่ 7  (จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ)

บจก  นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า นางสาว  แสงหิรัญ  วงศ์วรอรุณ  นาย  สรวิชญ์  สุริวงศ์

เขตพื้นที่ 8 (คลองเตย บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง)

บจก  เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  (มหาชน) นางสาว  จุรีรัตน์  ศรีสุวรรณ  นาย  ณัฐภวินป์  คูหา  นางสาว  พัชรินทร์  ทองเต็ม นาง  สุดาพร  เลิศตระกูลพิทักษ์

บจก  โตโยต้า เค.มอเตอร์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า นางสาว  ภควรรณ  พิมพ์ทอง  นางสาว  รุษญา  ช่วงบรรยง

บจก  กิมจั๊ว กรุ๊ป นาย  ฐิณกฤช  ขวัญเมือง  นาย  ปฐมพงศ์  นาคาแก้ว

บจก  คลาเรียนท์(ประเทศไทย) -  ปรมาภรณ์ กมลศรี

บจก  ซินคอม มิยาโนะ เอเชีย เซลล์ -  มยุรา บำรุงทรัพย์  นางสาว  สุวรรณี  แก่นจักร

บจก  พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย นางสาว  จันษณา  หอมจันทร์  นาง  มาเรียม  สุขใจอารี

บจก  วี. อาร์. เอ็ม. วออซ์พลัส นาย  ประดิษฐ์  สิงห์กุล นาย  วทัญญู  ชูภักตร์

บจก  วี.เค อุตสหกรรม นาย  ลำจงขัตน์  เจริญมาก  นาง  สุดารัตน์  ปลื้มเปลี่ยน

บจก  สกลชัยทรานส์แฟ็ค นางสาว  จุฑามณี  เปียสูงเนิน

เขตพื้นที่ 9 (คันนายาว  บางกะปิ  ลาดพร้าว  บึงกุ่ม  วังทองหลาง)

บจก  เคนยากุ (ประเทศไทย) นางสาว  ธัญลักษณ  อยู่สุข

บจก  เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย นาย  สุรวิทย์  ร่มลำดวน  นางสาว  อัญชลี  มลุลี

บจก  เจนเนอรัล ไทย เอ็นจิเนียริ่ง นางสาว  ปภาวรินทร์  ธัญญรักษ์

บจก  พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ นางสาว  นรีกานต์  นนทะการ นาย  อาทิตย์  คุ้มวงษ์

บจก  ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง นาง  ศศิธร  เวชไชโย  นางสาว  อินทิรา  ดาราพาณิชย์

บจก  สยาม เทรเชอร์ กรุ๊ป นาย  พีระพล  สุตนา  นางสาว  อำภิกา สิทธิยศ

บจก  สยามดีไซน์เฟอนิชิ่ง นางสาว  ขวัญเพ็ง  พลศักดิ์ขวา

บจก  สินแพทย์ นาย  ชิดชัย ชูเชิด  นางสาว  ดวงกมล เข็มจันทร์  นาง  ปัทมา กายเกสร  นาง  รัตนา  ศรีอ่อนรอด จก  สินแพทย์ นาง  อาภรณ์ หนูมโน  นาง  อุบล นภากร

บจก  อาจิเชน (ประเทศไทย)นางสาว  มะลิวัลย์  มะโน

บจก  อาจิเชน (ประเทศไทย) นางสาว  สุภาวดี  คำดี

เขตพื้นที่ 10 (คลองสามวา สายไหม มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก)

บจก  แอล.วาย อินดัสตรีส์ นาง  ณัฐฐินีย์  จินะใจหาญ  นาย  ธีระชัย  เพาะปลูก

บจก  บี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง นางสาว  จีรวรรณ  การะจูม  นางสาว  นิตยา  จำนงนิตย์

บจก  รานิ กูชิ เมททัล นางสาว  กัลยา  แก้วมณี  นางสาว  ระวีวรรณ  บุญร่วม

 

หมายเหตุหากชื่อสะกดผิด กรุณาแจ้งที่ 02-246-8370 หรือขอเปลียนชื่อหน้างาน บริษัทใดส่งเพียงแบบตอบรับเข้ารับการอบรม ขอได้โปรดกรอกใบสมัครขอรับการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑ -๒๕๕๓ ด้วยครับ

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (tls-www-01032555-1.pdf)tls-www-01032555-1.pdf นายฤทธิโรจน์ คชประดิษฐ์49 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 04:31 น.)