หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ การประเมิน และการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย เขียนโดย Administrator 2925
2. สรุปประเด็นสำคัญตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ การประเมินและการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. 2559 เขียนโดย Administrator 1868
3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตเป็นหน่วยรับรองและหน่วยตรวจมาตรฐานแรงงานไทย เขียนโดย Administrator 1432
4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ระดับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน เขียนโดย Administrator 2196
5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย เขียนโดย Administrator 1512