(ตัวอย่าง) ประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ตัวอย่าง)ประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (tls01-01-02-2564.pdf)(ตัวอย่าง)ประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อ นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา77 kB2021-02-01 02:35