Black Ribbon

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เอกสารกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 921
ข้อกำหนดมาตรฐานรงงานไทย (ฉบับภาษาญี่ปุ่น) เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 911
ข้อกำหนดมาตรฐานรงงานไทย (ฉบับภาษาจีน) เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 444
ข้อกำหนดมาตรฐานรงงานไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ) เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2653
ข้อกำหนดมาตรฐานรงงานไทย (ฉบับภาษาไทย) เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 839