ข้อมูลวิชาการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองแรงงาน
คลิปข้อกำหนด TLS 8001-2020 ข้อ 4.14 สวัสดิการแรงงาน
คลิปข้อกำหนด TLS 8001-2020 ข้อ 4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คลิปข้อกำหนด TLS 8001-2020 ข้อ 4.12 เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
คลิปข้อกำหนด TLS 8001-2020 ข้อ 4.11 การใช้แรงงานหญิง
คลิปข้อกำหนด TLS 8001-2020 ข้อ 4.10 การใช้แรงงานเด็ก
คลิปข้อกำหนด TLS 8001-2020 ข้อ 4.9 การล่วงเกินทางเพศ และการใช้ความรุนแรง
คลิปข้อกำหนด TLS 8001-2020 ข้อ 4.8 วินัย และการลงโทษ
คลิปข้อกำหนด TLS 8001-2020 ข้อ 4.7 การเลือกปฏิบัติ
คลิปข้อกำหนด TLS 8001-2020 ข้อ 4.6 วันหยุด และวันลา