ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และการดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ (ฉบับที่ ๒) เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 50
ประกาศกรมฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 668
ประกาศกรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาที่หมดอายุการรับรองวันที่ 29 กันยายน 2562 และ 1 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 512
แบบคำขอต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 400
รายชื่อที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1931
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน การรับรอง กรกฎาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1146
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน การรับรอง มีนาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 943
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และการดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1683
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนสมัครสอบคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1955
ประกาศกรมฯ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2557 1439