ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกรมฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 478
ประกาศกรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาที่หมดอายุการรับรองวันที่ 29 กันยายน 2562 และ 1 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 356
แบบคำขอต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 300
รายชื่อที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1677
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน การรับรอง กรกฎาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 996
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน การรับรอง มีนาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 841
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และการดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1224
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนสมัครสอบคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1808
ประกาศกรมฯ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2557 1352
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบซ่อมข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ ประจำปี 2556 1297