ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกรมฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน กันยายน 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 7
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และการดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ (ฉบับที่ ๒) เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 304
ประกาศกรมฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 797
ประกาศกรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาที่หมดอายุการรับรองวันที่ 29 กันยายน 2562 และ 1 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 652
แบบคำขอต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 481
รายชื่อที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2193
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน การรับรอง กรกฎาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1287
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน การรับรอง มีนาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1050
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และการดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1927
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนสมัครสอบคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2160