รายชื่อ สปก.ที่รับรองโดยกรม

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน สมบูรณ์ และสมบูรณ์สูงสุด 
(เข้าดูประกาศได้ตามระดับที่ขอการรับรองค่ะ)