addline

 

info64 2ปรบ1

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
สพม.ติดตามและประเมินการยกระดับของ สปก. ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ TLS8001-2010 จ.สระแก้ว 31 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1133
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" 24 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1159
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร บริหารงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 12 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 811
ดาวน์โหลดใบสมัครการอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2562" 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 2441
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้นำกิจกรรมฝึกอบรมมืออาชีพ 07 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 777
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 2 27 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1494
ประกาศรายชื่อพร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร นักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 1117
ประกาศรายชื่อพร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร นักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 722
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร "ระบบทวิภาคีกับการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี" 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 911
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 27 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 980
แจ้งเลื่อการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 16 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 991
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร สัมพันธภาพในงานกับความสัมพันธ์ของคนในองค์การ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 755
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 863
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิผลขององค์การด้วย TLS 8001 - 2010 15 มกราคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 783
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 04 มกราคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 899
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี 11 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 862
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 - 2010 23 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 767
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๙ 02 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1518