addline

 

info64 2ปรบ1

รายละเอียดหลักสูตรโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก

โปรดศึกษารายละเอียดหลักสูตร ตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (course01.pdf)course01.pdfรายละเอียดหลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้นายธนะพล คามวัลย์24 kB2020-12-08 03:27
Download this file (course02.pdf)course02.pdfรายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อความก้าวไกลทางธุรกิจนายธนะพล คามวัลย์26 kB2020-12-08 03:27
Download this file (course03.pdf)course03.pdfรายละเอียดหลักสูตรแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจต่อการบริหารงานบุคคลนายธนะพล คามวัลย์25 kB2020-12-08 03:28