addline

 

info64 2ปรบ1

กิจกรรมหลักสูตร การแก้ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในสถานการณ์โควิด - 19 (ระลอกใหม่)

ผอ ลงเวบ

วทยาลงเวบ

แขก1ลงเวบ

จอวทยาลงเวบ

จอพแกวลงเบ

 

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จัดการอบรมหลักสูตร การแก้ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในสถานการณ์โควิด – 19 (ระลอกใหม่) ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Application Google meet โดยมีนางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวเปิดการอบรมผ่าน Video Conference และได้รับเกียรติจาก นายนิคม ทับทิมธงไชย นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ช่วงสถานการณ์โควิด – 19 และความร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ช่วงสถานการณ์โควิด – 19 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารได้อย่างเหมาะสม เกิดความร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ช่วงสถานการณ์โควิด – 19 อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านพ้นภาวะวิกฤติต่อไปได้ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ จำนวน 100 คน จากสถานประกอบกิจการจำนวน 79 แห่ง ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน