addline

 

info64 2ปรบ1

กิจกรรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19

S 16883824

S 16883853

S 16891926

หนาจอ

 

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จัดการอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cat Conference โดยมีนางนิภา ตั้งทรงจิตรากุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน กล่าวเปิดการอบรม ผ่าน Video Conference และได้รับเกียรติจาก นายมนตรี มณีรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการแรงงานในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (
COVID-19) และว่าที่ร้อยตรี นวรัตน์ สาราณียะพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากกองคุ้มครองแรงงาน บรรยายในหัวข้อ ข้อพึงระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางป้องกัน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปบริหารจัดการให้การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม สามารถปรับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cat Conference จำนวน 100 คน จากสถานประกอบกิจการจำนวน 72 แห่ง ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน