addline

 

info64 2ปรบ1

กิจกรรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด - 19

ผอ

วทยากร

จอ1

จอ2

หม

วันพุธที่ 2๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานจัดการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cat Conference โดยนางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผ่าน Video Conference และได้รับเกียรติจากอาจารย์นิคม อ่อนละมัย ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการภายในองค์กรช่วงโควิด-19  และกลยุทธ์การบริหารจัดการภายในองค์กรช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ การบริหารจัดการภายในองค์กรช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถนำกลยุทธ์การบริหารจัดการภายในองค์กรช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไปพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในสถานประกอบกิจการให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cat Conference จำนวน 100 คน จากสถานประกอบกิจการ จำนวน 85 แห่ง ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น ๑๓  สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน