Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Good Labour Practices (GLP)

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สำหรับฟาร์มและสถานที่ฝักไข่สัตว์ปีกในประเทศ 22 พฤศจิกายน 2560 11
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สำหรับสถานประกอบกิจการทั่วไป 01 พฤศจิกายน 2560 376
แนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 04 ตุลาคม 2560 260
สาระสำคัญแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 05 กันยายน 2560 423
powerpoint ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 05 กันยายน 2560 221
การใช้ GLP และ TLS เป็นกลไกการตรวจสอบตนเองของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย (ภาคสมัครใจ) 16 พฤศจิกายน 2559 1226
powerpoint แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices (GLP) 08 กันยายน 2559 1719
แผนการสอนหลักสูตร การอบรมสถานแปรรูปเบื้องต้นแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 18 ธันวาคม 2558 929