ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 13-15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 1652-3 โทรสาร : 0 2354 1642-3
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2354 1642, 0 2354 1653
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2246 8370
  • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2245 1371 - 2
  • กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2246 6102
  • กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2245 4986
  • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2027 7835 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

map tbs fitsize