Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

นางโสภา เกียรตินิรชา
Mrs.Sopa Kiatniracha
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
 
นางสาวเบญจมาศ  จัตตานนท์
Miss.Benchamast  Jattanon
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาตรฐานแรงงาน
นายศักดิ์ เศวตวงศ์
Mr.Sak Sawetwong
ผอ.กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรแรงงาน
นายสุกิจ ครุฑคง
Mr.Sukit Khrutkhong
 ผอ.กลุ่มงานพัฒนา
ระบบมาตรฐานแรงงาน
นายอุริศ แช่มสุวรรณวงษ์
Mr.Urit Chamsuwanwong
 ผอ.กลุ่มงานนโยบาย
และแผนงาน
 
นางรัชนี เวชสิทธิ์
Mrs.Ratchanee Wetchasit
นว.แรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผอ.กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน
นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์
Miss Angkana Techagomen
ผอ.กลุ่มงานมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ
นายวิฑูรย์ แก้าก่า
Mr.Witoon kaewka
นวก.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผอ.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเอมอร สาระขันธ์
Miss.Emon Sarakhan
หัวหน้างานบริหารทั่วไป