ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทย
(มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๕๓)

 tls54

      ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทยมีลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นไทยและผสมผสานความเป็นสากลไว้ด้วย
กันอย่างเหมาะสม ดังนี้
           1.เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นสากลร่วมสมัย แต่คงไว้ซึ่งความเป็นไทยใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง
สามารถนำไปใช้กับงานโครงการต่างๆได้เป็นอย่างดีลักษณะของตราสัญลักษณ์จะมีความเรียบง่ายแต่ชัดเจน
จดจำได้ดี และมีความเป็นสากล
           2.ความหมายของตราสัญลักษณ์ ลักษณะเด่นซึ่งอยู่ตรงกลางจะมีลักษณะเป็นรูป "กนก"ใช้สีธงชาติแสดง
เอกลักษณ์โดดเด่นของความเป็นไทย โดยรูปกนกนี้จะสื่อได้ 2 ลักษณะคือ
                 1.เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือตัว T ย่อมาจากคำว่า "ไทย"  
                 2.เป็นลักษณะรูป "คน"ซึ่งหมายถึงแรงงานแสดงถึงความเป็น "มาตรฐานแรงงานไทย"ส่วนด้านหลัง
นั้นมีลักษณะเป็น"รูปโลก" ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความเป็น "สากล"