วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบมาตรฐานแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายด้านมาตรฐานแรงงานไทย
2. ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
3. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
4. แผนงานและสารสนเทศ