Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

28378604 10156161589826369 8248506051617854142 n

 

28471879 10156161589121369 3962843185500963468 n

 

28576047 10156161996971369 5318295420781181909 n

 

28379621 10156161996936369 6833105176375118714 n\

 

28377921 10156161589736369 4260577356107393995 n

 

28377658 10156161997256369 2833032275499190461 n

 

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 28 กมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากกองความปลอดภัยแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี่ 5 ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างพัฒนาแรงงานห่งประเทศไทย แลผู้แทนกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานเป็นเลขานุการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเสนออนุมัติให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประเมิน จำนวน 26 แห่ง