Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพม.ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.8001-2010) ครั้งที่ 2

tls08 23 01 2561 

tls02 23 01 2561

tls04 23 01 2561

tls05 23 01 2561

tls06 23 01 2561

tls07 23 01 2561

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.8001-2010) ครั้งที่ 2 ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานหลายฉบับ รวมทั้ง มาตรฐานอื่นๆ ทั้งนี้ มาตรฐานแรงงานไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ประกาศใช้มาเป็นเวลาเกิน 5 ปี จึงเห็นควรพัฒนาให้มีความสอดคล้องตามหลักการสากล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผู้แทนภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ ซึ่งเป็นคณะทำงานปรับปรุงข้อกำหนดฯ หน่วยประเมิน รับรองมาตรฐานแรงงาน และที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย โดย บมจ.เอสจีเอส (ประเทศไทย) บจก.ยูไนเต็ต รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) บจก.ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) บจก.ควอลายน์ แมเนจเม้นท์ จำนวน  21 คน