Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กพม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.8001-2010) ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม.

tls01 18 12 2560

tls02 18 12 2560

tls03 18 12 2560

tls05 18 12 2560

tls06 18 12 2560

tls04 18 12 2560

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.8001-2010) ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานหลายฉบับ รวมทั้ง มาตรฐานอื่นๆ ทั้งนี้ มาตรฐานแรงงานไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ประกาศใช้มาเป็นเวลาเกิน 5 ปีแล้ว จึงเห็นควรพัฒนาให้มีความสอดคล้องตามหลักการสากล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ ซึ่งเป็นคณะทำงานปรับปรุงข้อกำหนดฯ