Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กพม. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานภาครัฐ

 tls01 29 11 2560

tls02 29 11 2560

tls06 29 11 2560

tls03 29 11 2560

tls04 29 11 2560

tls05 29 11 2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  สำนักพัฒนามาตรฐานโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานจัดอบรมโครงการเสริมสร้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานภาครัฐ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานแรงงานไทยจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่และจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งหมด 86 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับทราบนโยบาย กิจกรรม วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน /โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 ด้านมาตรฐานแรงงานไทย และ glp นำไปสู่การปฏิบัติงาน ที่สัมฤทธิ์ผล ต่อไป