Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กพม. จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรและแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

tls05 10 112560

tls06 10 112560

tls07 10 112560

tls08 10 112560

tls09 10 112560

tls10 10 112560

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาระะบบมาตรฐานแรงงาน จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรและแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนางสาวเบญจมาศ  จัตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก และมีผู้แทนสำนัก/กองต่างๆ เข้าร่วมประชุม