Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กสร.ใช้กลไกประชารัฐป้องกันปัญหาแรงงานใน จ.สมุทรสาคร

tls01 13 09 2560

tls02 13 09 2560

tls03 13 09 2560

tls04 13 09 2560

tls05 13 09 2560

tls06 13 09 2560

tls07 13 09 2560

tls08 13 09 2560

tls09 13 09 2560

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการจังหวัดสมุทรสาคร สู่นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบฯ หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างอย่างเป็นระบบสอดคล้องมาตรฐานสากล

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการใช้แนวทางประชารัฐเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทย(TLS 8001-2010) และการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาครว่า กสร.ได้ส่งเสริมให้นายจ้าง ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือ GLP และมาตรฐานแรงงานไทยไปใช้ในการบริหารแรงงานในกิจการเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้แรงงานหนาแน่นและมีแรงงานข้ามชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับประเภทธุรกิจในจังหวัดมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมประมงทะเล ซึ่งเป็นกิจการที่ต่างประเทศให้ความสนใจ ในประเด็นการใช้แรงงาน และเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ การนำ GLP และมาตรฐานแรงงานไทยไปใช้ในการบริหารจัดการจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกให้กับสถานประกอบกิจการอีกทางหนึ่งด้วย

รองอธิบดีกสร. กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสมาชิกจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยและนำ GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการโดยมีสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสาครที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยแล้ว จำนวน ๕๓ แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง จำนวน ๕๑,๖๐๕ คน และมีสถานประกอบกิจการที่นำ GLP ไปใช้ ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจแล้ว จำนวน ๑๓๐ แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ คน ปัจจุบัน กสร.ได้ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
สินสาคร ในการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามกลไกประชารัฐเพื่อพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทยต้นแบบต่อไป