Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กพม. คณะทำงานดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)" ครั้งที่ 5/2560

tls01 14 09 2560

tls02 14 09 2560

tls03 14 09 2560

tls04 14 09 2560

 วันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ(กพม.) สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน (สพม.) จัดประชุม "คณะทำงานดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)" ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน เป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขคู่มือฯ ให้เจ้าหน้าที่ สถานประกอบกิจการ นำไปปฏิบัติได้โดยง่าย ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และยังเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานโดยเฉพาะในประเด็นการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน