Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

pic 3

 

pic 5

 

pic 2

 

pic 1

 

pic 4

 

pic 7

pic 6

 

pic 8

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อทราบรายงานผลการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) และพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์