Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนด มรท. 8001-2553 ครั้งที่ 4/2560

tls01 22 08 2560

tls02 22 08 2560

tls03 22 08 2560

tls04 22 08 2560

  วันที่ 22 ส.ค. 2560 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนด มรท. 8001-2553 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 (สพม.) เพื่อปรับปรุงให้การจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยมีความสะดวกในทางปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน (นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์)เป็นประธานการประชุม และผู้แทนสำนัก/กอง เป็นคณะทำงาน