08/02 2560

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 4/2560

 

 

 

1501550115395

 

 1501550094513

 1501550109301

 

1501550092580

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับ

สมบูรณ์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อทราบรายงานผลการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) และพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์