Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง ร่วมมือ 8 สมาคมอุตสาหกรรมใช้ GLP

tls01 26 07 2560

tls02 26 07 2560

tls03 26 07 2560

tls04 26 07 2560

tls05 26 07 2560

tls06 26 07 2560

tls07 26 07 2560

tls08 26 07 2560

tls09 26 07 2560

tls10 26 07 2560

tls11 26 07 2560

tls12 26 07 2560

tls13 26 07 2560

tls14 26 07 2560

tls16 26 07 2560

tls17 26 07 2560

     26 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรความร่วมมือให้แก่สมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) โดยกล่าวว่า ความร่วมมือของภาคเอกชนโดยเฉพาะ 8 สมาคมอุตสาหกรรมได้ยืนยันถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การที่ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติในการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP ไปใช้เป็นความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการที่จะรับผิดชอบต่อสังคม เพราะนอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วยังดูแลให้ลูกจ้างมีสวัสดิการที่ดี มีความคุ้มครองจากการทำงานมีความปลอดภัยในการทำงาน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคในต่างประเทศต่างเชื่อมั่นในสินค้าของไทยดี นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนายจ้างยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

     ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ความร่วมมือของสมาคมและผู้ประกอบการเป็นการประกาศเจตนารมณ์ซึ่งเป็นความสมัครใจการปฏิบัติของนายจ้างที่ดีกว่าข้อกำหนดตามกฎหมายจะทำให้มีมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป โอกาสนี้ กระทรวงแรงงานขอชื่นชม 8 สมาคมที่ได้ให้ความร่วมมือในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปส่งเสริมและดำเนินการร่วมกับสมาชิก ได้แก่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งออก และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน