Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ก.แรงงาน จับมือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) พัฒนา GLP สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีลูกจ้างประมงและอาหารทะเล

tls01 20 04 2560

tls02 20 04 2560

tls03 20 04 2560

tls04 20 04 2560

tls05 20 04 2560

tls06 20 04 2560

tls07 20 04 2560

 

ก.แรงงาน จับมือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)

พัฒนา GLP สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีลูกจ้างประมงและอาหารทะเล

 

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดประชุมคณะทำงานโครงการการแก้ไขปัญหารูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล ประกอบด้วยผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน พัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมฯว่า ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานนอกจากจะส่งโดยตรงต่อผู้ใช้แรงงานแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาตามกลไกประชารัฐในส่วนกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับนายจ้างลูกจ้างในเรื่องสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานรวมถึงการตรวจบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการดำเนินการดังกล่าว คือการส่งเสริมให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน ทั้งนี้ กสร. ได้รับความร่วมมือจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ในการพัฒนาการดำเนินงานทั้งในเรื่องการสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อการคุ้มครองสิทธิและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมฯในวันนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชนจะได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน การส่งเสริมปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น