Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพม. เข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

tls03 20 03 2560

tls04 20 03 2560

tls07 20 03 2560

tls08 20 03 2560

tls10 20 03 2560

 

tls12 20 03 2560

tls13 20 03 2560

tls17 20 03 2560

สพม. โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ร่วมกับกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสค.จังหวัด  เข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่20-24มีนาคม 2560 เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการในการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงงานไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและการแก้ไขการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยTLS8001-2010 ต่อไป