Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แรงงานมอบประกาศเกียรติคุณ สปก.ประมงและฟาร์มไก่ ใช้ GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง

tls01 15 03 2560

tls02 15 03 2560

tls03 15 03 2560

tls04 15 03 2560

tls05 15 03 2560

tls05 15 03 2560

tls08 15 03 2560

tls06 15 03 2560

tls07 15 03 2560

tls09 15 03 2560

tls10 15 03 2560

tls11 15 03 2560

tls12 15 03 2560

tls13 15 03 2560

tls14 15 03 2560

   

     กระทรวงแรงงาน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงและสัตว์ปีกกว่า 3 พันแห่ง สมัครใจนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)  ปรับปรุงสภาพการทำงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม จอมพลป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

     หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยถูกกล่าวหาจากต่างประเทศและส่งผลกระทบถึงการส่งออกสินค้าไทย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของสถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามกฎหมายและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน สำหรับสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกต่อสังคมด้านแรงงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลแรงงานของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนช่วยกันนำ GLP ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

    นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก จำนวน 3,523 แห่ง ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ด้วยความสมัครใจ โดยแบ่งเป็นสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 88 แห่ง สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก) จำนวน 3,435 แห่ง ทั้งนี้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 83 แห่ง และสถานประกอบกิจการในอตุสาหกรรมสัตว์ปีกได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 93 แห่ง รวม 176 แห่ง