Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กพม. พัฒนาศักยภาพและการสร้างทักษะการจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทยของบุคลากรภาครัฐ

tls01 16 03 2560

tls02 16 03 2560

tls08 16 03 2560

tls03 16 03 2560

tls04 16 03 2560

tls05 16 03 2560

tls06 16 03 2560

tls07 16 03 2560

วันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างทักษะการจัดการด้านมาตรฐานแรงงานแก่บุคลากรภาครัฐ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้บุคลากรด้านมาตรฐานแรงงานของกรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ให้กับสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากส่วนกลาง พื้นที่ และส่วนภูมิภาค จำนวน 48 คน