Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีนายอภิญญา สุจริตตานันท์
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อทราบรายงานผลการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) และพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์ โดยภาคเอกชน จำนวน 9 แห่ง