สพม. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP)

tls01 15 07 2564

tls02 15 07 2564

tls03 15 07 2564

tls04 15 07 2564

tls05 15 07 2564

tls06 15 07 2564

tls07 15 07 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น ๑๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  โดยมีผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่างกำหนดการ และการประชาสัมพันธ์งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกลุ่มธุรกิจ TCP