สพม. สร้างการรับรู้และพัฒนาสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย รุ่นที่ 2/2564

 tls01 13 05 2564

tls02 13 05 2564

tls03 13 05 2564

tls04 13 05 2564

tls05 13 05 2564

tls06 13 05 2564

tls07 13 05 2564

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และพัฒนาสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย     ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยนางสาวปัญจโฉม สุขนาค ผู้อำนวยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน ณ ห้องอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 99 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้แทนสถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์ T mark และสถานประกอบกิจการอื่นที่สนใจจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 และสามารถพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้เกิดการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน และเพิ่มโอกาสทางการค้