สพม.จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ

tls01 17 06 2564

tls03 17 06 2564

tls04 17 06 2564

tls11 17 06 2564

tls05 17 06 2564

tls09 17 06 2564

tls13 17 06 2564

tls10 17 06 2564

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ : ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน เมื่อวันที่ 17 - 18มิถุนายน 2564 ณ ห้องอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการเปิดงาน การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 88 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ พนักงานผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบกิจการ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งสามารถพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลจากการอบรมคาดหวังว่าสถานประกอบกิจการจะมีการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเพิ่มโอกาสทางการค้า