สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2/2564

tls01 28 05 2564

tls02 28 05 2564

tls03 28 05 2564

tls04 28 05 2564

tls05 28 05 2564

tls06 28 05 2564

tls07 28 05 2564

tls08 28 05 2564

tls09 28 05 2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้แทนสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ถูกต้อง และเที่ยงตรงของข้อสอบ
สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2564 และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสอบข้อเขียนโดยระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (
E-testing)