ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021)

tls01 05 05 2564

tls02 05 05 2564

tls03 05 05 2564

tls04 05 05 2564

tls05 05 05 2564

tls06 05 05 2564

tls07 05 05 2564

tls08 05 05 2564

tls09 05 05 2564

tls10 05 05 2564

tls12 05 05 2564

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนางอุดมลักษณ์ สอนสารี นางโสภา เกียรตินิรชา และนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม และผู้แทนสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสรุปผลการจัดงานมอบรางวัลฯ ในปีที่ผ่านมา การจัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่า ประจำปี พ.ศ.2564 และได้พิจารณาปรับรูปแบบการมอบรางวัล โดยการจัดงานในปี 2564 กำหนดมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓ รางวัล และมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร และให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ดำเนินการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)