สพม. จัดประชุมทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2564

tls01 07 05 2564

tls02 07 05 2564

tls03 07 05 2564

tls04 07 05 2564

tls05 07 05 2564+

tls06 07 05 2564

tls07 07 05 2564

tls08 07 05 2564

tls09 07 05 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้แทนสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2564 แลพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2564 และกำหนดหลักเกณฑ์การออกข้อสอบ การจัดทำและคัดเลือกข้อสอบสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2564