สพม. เข้าส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good Labour Practices: GLP) ในกลุ่มธุรกิจ TCP

tls01 18 03 2564

tls02 18 03 2564

tls03 18 03 2564

tls04 18 03 2564

tls05 18 03 2564

tls06 18 03 2564

tls07 18 03 2564

tls08 18 03 2564

   วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน นำโดย นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เข้าส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัท ที.จี. เวนดิ้งแอนด์โชว์เคสอินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัท ไฮ-เกียร์ จำกัด รวม 4 บริษัท ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) รวมถึงการนำตราสัญลักษณ์ GLP ไปใช้ในกิจการ ณ ห้องประชุมสยาม กลุ่มธุรกิจ TCP เขตบางบอน กรุงเทพฯ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทให้ความสนใจในการจัดทำ MoU ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มาใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงาน  ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม