กสร. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good labour Practices: GLP) 1/2564

tls01 11 03 2564

tls02 11 03 2564

tls03 11 03 2564

tls04 11 03 2564

tls05 11 03 2564

tls06 11 03 2564

tls07 11 03 2564

tls08 11 03 2564

tls09 11 03 2564

tls10 11 03 2564

tls11 11 03 2564

tls12 11 03 2564

   วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี  (Good labour practices: GLP) ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี  นายสุทธิ  สุโกศล  ปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นที่ปรึกษา  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อรับทราบความเป็นมาของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี  GLP  และผลการดำเนินการที่ผ่านมา  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทิศทางการดำเนินงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ประจำปีงบประมาณ  2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำ GLP มาเป็นเครื่องมือในการถอดถอนสินค้าจากรายการที่ถูกขึ้นบัญชีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการนำตราสัญลักษณ์ GLP มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดภาพลักษณ์ที่ดี และแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน