กสร.พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

tls01 26 01 2564

tls02 26 01 2564

tls04 26 01 2564

tls06 26 01 2564

tls05 26 01 2564

tls07 26 01 2564

tls13 26 01 2564

tls12 26 01 2564

tls09 26 01 2564

tls10 26 01 2564

tls11 26 01 2564

   วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม  โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ผ่านระบบออนไลน์  Cat Conference โดยมีนางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 88 คนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนา GLP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแรงงานในสถานประกอบกิจการส่งผลให้เกิดการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานนำไปสู่การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมในการนี้ นางโสภา เกียรตินิรชา นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี และผู้บริหารกรมเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน