กพม. “การอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย”

tls01 12 01 2564

tls02 12 01 2564

tls03 12 01 2564

tls04 12 01 2564

tls05 12 01 2564

tls06 12 01 2564

tls08 12 01 2564

tls09 12 01 2564

tls10 12 01 2564

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย” ผ่านระบบ Cat Conference โดยมีนางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน และผู้บริหารกรมจากสำนัก/กองต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย สามารถเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้กับสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดอบรมครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน ๑๐๐ คน