กพม. ดำเนินการติดตามสถานประกอบกิจการที่มีการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ

tls01 02 12 2563

tls02 02 12 2563

tls03 02 12 2563

tls04 02 12 2563

tls05 02 12 2563

tls06 02 12 2563

               สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน มอบหมายให้นางสาวปัญจโฉม สุขนาค ผู้อำนวยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน นางรัชนี มณีจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการติดตามสถานประกอบกิจการที่มีการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด (คุณสุจินต์ ธำรงเทพพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด) และบริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (คุณทัศนีย์ วงษ์อยู่ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคล) ณ จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำบทความลงในวารสารพัฒนามาตรฐานแรงงาน ปี 2564 เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดทำ GLP ให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นได้ใช้เป็นแบบอย่าง

                ผู้บริหารทั้งสองท่านมีความเห็นว่าการจัดทำ GLP ทำให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ดี โดยจุดเด่นของ GLP คือสามารถทำได้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะนำว่าควรหาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตาม GLP เพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่วนร่วมของลูกจ้างในการจัดทำ GLP อย่างยั่งยืน