สำนักพัฒนามาตรฐานแราน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ประเมินพิเศษมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1598511802847

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้าประเมินพิเศษมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา