08/24 2563

สพม.จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ในสถานประกอบกิจการพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

tls01 19 08 2563

tls02 19 08 2563

tls03 19 08 2563

tls04 19 08 2563

tls05 19 08 2563

tls06 19 08 2563

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ในสถานประกอบกิจการพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาโดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม  และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงานและบรรยายเรื่องสถานการณ์ด้านแรงงานและแนวทางการปรับเปลี่ยน การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จาก มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ สู่ มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มาตรฐานแรงงานไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ตลอดจนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการแรงงานได้ตามมาตรฐานแรงงานไทย และมีที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ และการเขียนรายงานแบบประเมินตนเองฯ  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นายจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง  จำนวน 29 แห่ง 51 คน ณ ห้องซิตี้พาร์ค แกรนด์บอลรูม โรงแรมซิตี้ พาร์ค ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา