สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 3/2563

tls01 10 08 2563

tls02 10 08 2563

tls04 10 08 2563

tls04 10 08 2563

tls05 10 08 2563

สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้ยื่นใบสมัครสอบว่าครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ผู้แทนจากสำนักแรงงานสัมพันธ์ ผู้แทนจากกองความปลอดภัยแรงงาน ผู้แทนจากกองคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง