กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
สพม. เข้าส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good Labour Practices: GLP) ในกลุ่มธุรกิจ TCP 18 มีนาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 146
กสร. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good labour Practices: GLP) 1/2564 11 มีนาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 102
กสร. จัดอบรมสร้างการรับรู้และพัฒนาสถานประกอบกิจการ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 1/2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 270
กสร.พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 27 มกราคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 219
กพม. “การอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย” 13 มกราคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 332
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตร ผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 371
กพม. ดำเนินการติดตามสถานประกอบกิจการที่มีการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ 04 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 313
กพม. บรรยายข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ บริษัทในกลุ่ม ปตท. 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 377
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ร่วมกับ สสค.ชลบุรี 24 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 291
สพม. จัดประชุมคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริหารแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2563 (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ครั้งที่ 2/2563 15 กันยายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 420
สำนักพัฒนามาตรฐานแราน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ประเมินพิเศษมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 421
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ร่วมกับ สรพ. 10 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 405
สพม.จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ในสถานประกอบกิจการพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 24 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 482
สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 3/2563 11 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 403
สพม.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 260
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ร่วมกับ สสค.ยะลา 07 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 160
สพม. และสสค.จ.ตาก ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 167
สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2/2563 17 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 285
สพม. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ครั้งที่ 1/2563 03 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 594
กพม. เข้าส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 371