Black Ribbon

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
กพม.เข้าประเมินผลการดำเนินงาน GLP จ.จันทบุรี และจ.ตราด 29 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 6
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 24
กพม.เข้าประเมินผลการดำเนินงาน GLP จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ชุมพร 18 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 41
งานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 05 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 103
สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานฯ ครั้งที่ 2/2560 03 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 90
สพม.ร่วมหารือสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออก 02 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 92
ก.แรงงาน จับมือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) พัฒนา GLP สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีลูกจ้างประมงและอาหารทะเล 21 เมษายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 115
ประชุมเพื่อส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ 03 เมษายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 164
กพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยและคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 29 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 237
กพม.จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 29 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 160
สพม. เข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 132
แรงงานมอบประกาศเกียรติคุณ สปก.ประมงและฟาร์มไก่ ใช้ GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง 16 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 206
กพม. พัฒนาศักยภาพและการสร้างทักษะการจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทยของบุคลากรภาครัฐ 16 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 188
สพม. เข้าส่งเสริมและติดตามสถานประกอบกิจการที่ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001-2010 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 08 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 203
กพม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ให้ได้ตามมาตรฐานด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 02 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 215
การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 202
การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 164
การส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการในการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงงานไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา 23 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 151
การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ให้ได้ตามมาตรฐานด้านแรงงาน ประจำปี 2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 164
การประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 88