กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
กสร.ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย จัดอบรมออนไลน์"ทิศทางการค้าโลกกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี" รุ่นที่ 1 23 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 37
สพม. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) 16 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 49
สพม.จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนาแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 4/2564 16 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 59
สพม.จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ 22 มิถุนายน 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 197
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 16 มิถุนายน 2564 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 159
แนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (Remote Audit) 08 มิถุนายน 2564 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 233
สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2/2564 31 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 150
สพม. สร้างการรับรู้และพัฒนาสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย รุ่นที่ 2/2564 13 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 61
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) 07 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 157
สพม. จัดประชุมทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2564 07 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 234
สพม. เข้าส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good Labour Practices: GLP) ในกลุ่มธุรกิจ TCP 18 มีนาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 372
กสร. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good labour Practices: GLP) 1/2564 11 มีนาคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 334
กสร. จัดอบรมสร้างการรับรู้และพัฒนาสถานประกอบกิจการ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 1/2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 504
กสร.พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 27 มกราคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 348
กพม. “การอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย” 13 มกราคม 2564 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 469
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตร ผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 464
กพม. ดำเนินการติดตามสถานประกอบกิจการที่มีการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ 04 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 511
กพม. บรรยายข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ บริษัทในกลุ่ม ปตท. 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 472
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ร่วมกับ สสค.ชลบุรี 24 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 397
สพม. จัดประชุมคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริหารแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2563 (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ครั้งที่ 2/2563 15 กันยายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 525